• Afmelden als lid van Bavos of het omzetten van het lidmaatschap van actief naar rustend lid kan enkel per mail bij de ledenadministratie via: ledenadministratie@bavos.nl

  LET OP: Melden bij de leider, trainer of een bestuurslid volstaan dus niet en ontslaan u niet van de verplichting tot betaling van contributie.

  Voordat U contact heeft opgenomen met de ledenadministratie met betrekkint tot het beëindigen van uw lidmaatschap heeft U kennisgenomen van de onderstaande bepalingen.

  Bepalingen:
  Het opzeggen van het lidmaatschap van vv Bavos aan het einde van het seizoen moet uiterlijk 30 juni gebeuren. 

  Bepaling statuten 2010/2011:  Het lidmaatschap kan in de loop van een verenigingsjaar uitsluitend in de navolgende situaties worden opgezegd:

  1.   Door verhuizing van het lid naar een woonadres gelegen op een afstand van ten minste 30 km van de accommodatie van de vereniging, onder overlegging van een bewijs van inschrijving in  de gemeente waaronder het nieuwe woonadres valt.
  2.   Het lid op het moment van uitschrijven de leeftijd van 9 jaar nog niet heeft bereikt.
  3.   Bij overlijden van het lid.

  In de situaties 1 & 2 is de datum waarop de schriftelijke opzegging door de ledenadministratie wordt ontvangen bepalend voor het moment waarop het lidmaatschap wordt beëindigd. In alle overige gevallen eindigt het lidmaatschap aan het einde van het verenigingsjaar, 30 juni van het betreffende seizoen.

  Bij overlijden van het lid eindigt het lidmaatschap op de datum van overlijden.

  De contributieplicht blijft bestaan tot en met de datum waarop het lidmaatschap eindigt ongeacht of het lid nog deelneemt aan de door de vereniging georganiseerde activiteiten.


  Het bestuur behoudt zich verder het recht voor om aanvullende maatregelen te nemen, ingeval de verschuldigde bedragen (inclusief de opslagen voor administratiekosten en te late betaling) niet binnen een door het bestuur te bepalen redelijke termijn zijn voldaan. U kunt hierbij denken aan: uitsluiting van deelname aan wedstrijden en trainingen, blokkeren van overschrijving naar een andere vereniging, royering als lid, het in rekening brengen van een aanvullende opslag ter dekking van de extra administratieve werkzaamheden en via andere kanalen.